12/26/2020

Bostadsrättslagen 📌

Bostadsrättslagen (1991:614) sätter regler & lagar om bostadsrättsföreningar & bostadsrätter. 

Länk:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614