12/23/2020

Utrymningsvägar 🧯

Viktig information om fastighetens utrymningsvägar 
Den här information vänder sig till dig som boende i bostadsrättsföreningen Slänten 1 i Vega. Vid beställning av hemleverans av varor och paket vill vi informera om att hålla våra utrymningsvägar fria. 

Utrymningsvägar
Vid utrymning finns det två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand, ta den andra vägen ut. I hus upp till åtta våningar är normalt trapphuset den ena utrymningsvägen, och ett fönster (alternativt balkong/terrass eller balkongdörr markplan), där räddningstjänsten ska hjälpa till med utrymning med sin stegutrustning, kan vara den alternativa utrymningsvägen. Ta INTE hissen!

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, pulkor, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset. Det finns barnvagn- och cykelförråd i varje port till förvaring.

Vad säger lagen?
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ”ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. Ovanstående innebär i korthet att både hyresgäster/lägenhetsinnehavare och fastighetsägare/bostadsrättsföreningar har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.

Övrigt Brandsäkerhet
Varje lägenhet är utrustad med en eller flera brandvarnare. Se till att byta batterier när det behövs. Ha mycket gärna en brandsläckare och en brandfilt i Er bostadsrätt, för Er och för andras säkerhet. 

Synnerligen viktigt att detta följs!